QQ登录

老秘网_材夜思范文

《文稿,还能这样写》作者雄文《笔杆子碎语》作者王一端《机关文稿写作入门》作者杨新宇《机关文字工作五十讲》作者何新国
最新《公文写作培训课程》直播间《公文写作百法例讲》作者房立洲老秘网站长、《老秘笔记》作者老猫《公文高手的自我修养》作者胡森林
查看: 222|回复: 0

公文中的名言应用

[复制链接]
发表于 2018-11-1 20:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公文写作培训班

公文中的名言应用

4 t* C0 W& l0 V1 t2 r $ v1 K J" d' S( J: O- Z
1 _; N/ x0 w" O4 t8 P3 P) b , [( Y ]& p: X2 N3 l. M* V" p
一、最受欢迎
) @- h% d4 ^) l + E A! d2 d+ ^' Q7 n* \
撸起袖子加油干,不忘初心向前走!
- ?' a2 {( i) i 4 G5 D( H6 O0 W- H
潮平两岸阔,风正一帆悬。
* d( D$ R$ b7 z$ G* ^4 P3 n* C
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。
& v) {& q: r7 s ' J# F8 ~5 C) D5 A: P
潮平海阔,千帆竞发。
, j1 A' @$ n# H. s6 v; S 9 T& v* n% x2 j, U3 `, t
任重道远须策马,风正潮平好扬帆。
3 t9 J) ]% Q; b& P0 d8 { 1 _# W. S9 t( f0 R
二、最文艺
, o5 B8 \# `+ G1 N6 f0 l4 a e" I & d' m7 L) n/ H7 a; ^
却顾所来径,苍苍横翠微。
8 G0 X, x6 R, r, m+ G7 H. G" F# s ( F( \9 T- C' j
东风吹尽去年愁,解放丁香结。
& Y2 }: S, ~ n ) U. h/ Z4 K& c9 K$ |4 ~; w4 U
迨及岁未暮,长歌乘我闲。
+ @* H! n* u+ Z+ d4 J( B" L; [5 t, z5 U. |* _
风劲帆满海天阔,俯指波涛更从容。
, K; e# O7 ~0 F+ y8 q: @7 R: o. ]1 G1 x& k7 s
星垂平野阔,月涌大江流。
, a9 D4 Q# t) @/ m% k! Y8 s2 j4 l& E2 G x8 l* \. j/ [) k, U
及时当勉励,岁月不待人。
4 J( g7 q _( j + _% g. @$ y1 \% j: q: H# B& k
装点此关山,今朝更好看。
% j' }! R9 g1 S& q7 f4 }' h( } 7 g9 Q/ \* e$ S, u
苟日新,日日新。
( v- W0 A5 Q1 i& N% F5 K! P) P ! o1 l& v5 X y; U" _; x: _1 z
道阻且长,行则必至。
3 r' k7 k# U! T( L) s- n9 ` 8 |! D. f/ d# ?9 k0 F% n5 F& A
功崇惟志,业广惟勤。
2 k: s# Y& `8 p5 y # R9 T1 G2 G! p
三、最霸气
5 w6 Z, G& j: ?% l; Y" ~3 b7 ]% T* H7 p 1 _; A4 V7 t+ h
更兴东风筑澜阔,再掀巨浪谁与强!
- J0 d) T- t. L' g- @; x! Q0 ~ 7 n' ?/ h9 L: O$ I% z( L
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
$ e! f* U2 ]5 e ( \; L5 a- p W8 ?2 T
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
; b. W. k1 y9 l& T3 O m5 t1 A9 k; O) m: n) A4 l! m0 ^# ~
千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。
- e# e9 j/ E k0 a/ y' J8 n) f 5 ?1 ~9 v Y1 K% X; q# Y
关山初度尘未洗,策马扬鞭再奋蹄。
5 q! V! z0 I4 |! j+ k4 G+ ` 7 |5 o5 D' N' x: X# Q9 L4 K* U
大江流日夜,慷慨歌未央。
# W: F; r6 t9 z8 p' h' |) N" h9 a 2 l% C( l- d# O* c
弄潮儿向涛头立,风起正是扬帆时。
1 X8 ~! C3 J# O) ]9 f8 r& i , g; c7 s7 S0 C1 `, f
好风凭借力,扬帆正当时。
! E/ R9 {, _# n) S8 W) ^ 4 c8 O6 d9 O2 Z0 } v0 i
审视当下,人间正道是沧桑。展望未来,长风破浪会有时!
% b/ A! M/ `& w0 Z. Z+ o8 ~ # ^/ D$ H! n; h1 e* M$ T
乘长风破万里浪,凌青云啸九天歌。
4 M$ P6 g( T6 T' _- T# i: X3 l u6 l, o. H0 M8 X0 S% O: Q: k" g8 N
四、最奋进
$ w' j( p. i2 U' e8 h1 v$ [/ a- x& W* a1 x9 O% F
百舸争流千帆竞,攻坚克难奋者先。
" U. }+ T3 z5 [' d, r, T* @6 u
纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟。
) @2 w& M/ Q- I" j) h1 J( X$ q! J! \: i* r( ?
百舸争流千帆竞,借海扬帆奋者先。
9 E: Y2 H8 v) \$ C 7 O5 Y; `9 A, i
旧岁已展千重锦,新年更进百尺杆。
/ ~; i1 U. h0 Y- j6 R6 f. u ! r) e. U1 O& y4 m, h
百尺竿头思更进,策马扬鞭自奋蹄。
8 `- L$ T9 m* i3 c" _9 i8 q& T % K3 @- d! J% \+ i& l4 P* e
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
. H/ L. J; H/ G& l2 k7 y, S( f5 V$ S- } . Y9 l; j; t% f
老牛亦解韶光贵,不待扬鞭自奋蹄。
/ r0 L, d/ t! G2 D . o8 h n) R# Z& q F# G; b
栉风沐雨见肝胆,砥砾奋进续华章。
/ S1 x7 ?. ?% }$ {7 [9 d2 c& U7 V; l0 _1 _1 j
光辉荣耀既往事,策马扬鞭奔前程。
/ Z# v% }/ b( u5 D) X+ G ; o$ U% o' Q, p
铁肩担重任,丹心谱华章。
( H( r* c4 R( d4 h) f ]8 w! M0 A0 C8 z8 e1 H. O1 y
天若有情天亦老,人间正道是沧桑。
) v5 I/ A! ^; B9 p! Q: V4 \* T3 j % E1 w2 p" q7 C1 x2 r+ |. c
雄关漫道,任重道远,奋战正酣,踌躇满怀。
; o7 g- j- I4 y& Z0 n , d" B8 p! T% b; y+ ~% j
**儿女多雄志,敢乘长风逐浪高。(**代指某单位或者某企业)
- `% l5 ?5 X) X& _6 Y: Q8 H ^1 b! Y) w# v! }
一万年太久,只争朝夕。
$ a) ]) R( }' c y : `3 Q2 l( o8 E n& W3 _ G l
五、最艰辛
$ X5 L0 ~5 r5 `* q: q7 F- \) { 8 f8 h5 w& f6 w
筚路蓝缕,以启山林。
* c! ^/ L! E4 B. Y. c % d8 J( ?8 d) c0 P# ~6 j% m
行百里者半九十。
, {5 [+ }6 V- O+ A ' J! {, A+ s+ h+ ^- E
看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。
4 n8 }+ L- F6 B5 b3 w8 {4 B- b 9 x- u6 t+ n/ p D7 g; S3 y* A
红军不怕远征难,万水千山只等闲。
" t1 u; M8 n/ q; k7 X- V. {& ^1 j" R4 ^5 L# ]2 [* ]6 q
东方欲晓,莫道君行早。
4 D7 X4 L# E k( x' b 3 e! e2 v# R5 N5 m) p" @* a& v
事非经过不知难,得之点滴却艰辛。
4 F+ ^1 T: y+ \7 r- Q 9 k& q; Y6 T5 z+ S! B; W
六、用法示例
7 J9 B' l+ i, A C' e7 L! P, G3 ?: p
1.潮平两岸阔,风正一帆悬。面对新的形势和挑战,在XX的正确领导下,XX将拿出一张蓝图绘到底的精神,以久久为功的耐力与发展创新的改革劲头,用发展的办法走好新路,一步一个脚印地朝着既定目标前进,开启加快转型、绿色发展、跨越提升之路的新征程!
: i, Y0 m2 ~% d+ U4 C+ j6 p1 G 0 G8 `* P( U" E
2.撸起袖子加油干,不忘初心向前走!面对新的形势和挑战,在XX的正确领导下,XX将拿出一张蓝图绘到底的精神,以久久为功的耐力与发展创新的改革劲头,用发展的办法走好新路,一步一个脚印地朝着既定目标前进,开启加快转型、绿色发展、跨越提升之路的新征程!
h; s: @& q- Z6 B1 P- I& |2 D# l" Z
3.装点此关山,今朝更好看。面对新的形势和挑战,在XX的正确领导下,XX将拿出一张蓝图绘到底的精神,以久久为功的耐力与发展创新的改革劲头,用发展的办法走好新路,一步一个脚印地朝着既定目标前进,开启加快转型、绿色发展、跨越提升之路的新征程!
! s3 k1 ]" c4 o1 K3 ^ + {. G4 t- e! Q: J
4.百舸争流千帆竞,借海扬帆奋者先。面对新的形势和挑战,在XX的正确领导下,XX将拿出一张蓝图绘到底的精神,以久久为功的耐力与发展创新的改革劲头,用发展的办法走好新路,一步一个脚印地朝着既定目标前进,开启加快转型、绿色发展、跨越提升之路的新征程!
# I: N- }, k- }" b# C 0 Z/ g9 R4 D# J% `; h
5.风劲帆满海天阔,俯指波涛更从容。面对新的形势和挑战,在XX的正确领导下,XX将拿出一张蓝图绘到底的精神,以久久为功的耐力与发展创新的改革劲头,用发展的办法走好新路,一步一个脚印地朝着既定目标前进,开启加快转型、绿色发展、跨越提升之路的新征程!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
老秘网VIP客服
文稿演播室咨询
公文写作培训班
文稿评改演播室
公文写作讲习所
遴选考试预科班
遴选考试预科班
老秘微信公众号

QQ|小黑屋|手机版|老秘网 责任编辑:释然 ( 闽ICP备09003644号  

GMT+8, 2019-1-17 07:29 , Processed in 0.063049 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表