QQ登录

老秘网_材夜思范文

《文稿,还能这样写》作者雄文《笔杆子碎语》作者王一端《机关文稿写作入门》作者杨新宇《机关文字工作五十讲》作者何新国
最新《公文写作培训课程》直播间《公文写作百法例讲》作者房立洲老秘网站长、《老秘笔记》作者老猫《公文高手的自我修养》作者胡森林
查看: 152|回复: 0

公文中的名言应用

[复制链接]
发表于 2018-11-1 20:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
公文写作培训班

公文中的名言应用

& O3 z, N0 y8 i; o9 f1 } { : D( ?2 F$ C2 j! D4 o4 E5 G
( E' l7 B0 Z2 m4 K& p* X ; I$ h! p9 C" d
一、最受欢迎
: A' Y4 Z B4 P% j0 \- R - S! V% ]& i0 f% o/ @
撸起袖子加油干,不忘初心向前走!
+ y) ?7 x }/ ] ( c" }/ \. K; U% M; f; g1 Y
潮平两岸阔,风正一帆悬。
5 k0 p5 V8 z9 P0 u; G , Q0 y( l6 M& T
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。
! @! A0 z: n7 x2 c, A & ]! q c2 m9 a/ n5 }; B
潮平海阔,千帆竞发。
( j/ T p( D) u' a! |- \* \ : Y r* h" u4 O- r; Z- D: u
任重道远须策马,风正潮平好扬帆。
/ ~: m+ |7 C; A- J- z! O3 d " e# N7 U1 ~: k( I" g
二、最文艺
: W0 u! b8 D* q6 H6 G2 m $ r$ @1 ^7 Q( q% H9 _
却顾所来径,苍苍横翠微。
. x! W |# [) G9 A ! l; G9 V5 q8 A8 Y
东风吹尽去年愁,解放丁香结。
- s D" R8 g2 x" D: b4 q# r 7 g& P/ m$ w6 I- t
迨及岁未暮,长歌乘我闲。
% V+ p1 w0 G4 w' n" p+ J ( N+ C3 |2 W0 t5 g Q/ N5 L
风劲帆满海天阔,俯指波涛更从容。
2 N ]* s, {3 O% t& o V* o ?9 g ^7 ^5 o% ?
星垂平野阔,月涌大江流。
. u7 S( I+ I' \2 L+ m% @ G; k/ {% m- L0 A! E' y
及时当勉励,岁月不待人。
, R" l% {; E6 J8 g 5 H7 y% x, G/ A8 [% x
装点此关山,今朝更好看。
* K F9 L9 F& p5 |5 D2 ?& D' c+ ]$ i/ y D9 B! R3 ?
苟日新,日日新。
# E Q( s4 C: w0 s2 V. C " ]6 P( a' R, K8 t
道阻且长,行则必至。
) u. X$ S) N$ M 1 \! z: M/ x- ^: }% _
功崇惟志,业广惟勤。
$ _! L( R; l+ p, S! Z7 x) I7 d " ]: Q. I/ M0 e0 X8 X4 L
三、最霸气
, @2 M. K3 d1 q* u; d ' v/ }# X; `3 |7 h, i& }" r
更兴东风筑澜阔,再掀巨浪谁与强!
( O* ^, j1 f5 ]8 P& B3 t2 G5 ~+ j9 c3 b
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
9 W# k) F# B) i2 M 1 I6 I& B; e1 |& A8 r/ Z
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
( E7 V% K3 p8 \3 H r3 z- O4 c3 ], \5 _: ?5 Q* @' `
千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。
( W0 z- D; K6 g$ A 1 t7 c. T- _8 X9 B Y5 J' Z# a
关山初度尘未洗,策马扬鞭再奋蹄。
( O, I3 `' O' n& { T* _ J( z) c8 _' W
大江流日夜,慷慨歌未央。
0 p- h5 R7 ?0 [+ @7 d7 `0 \2 L5 z# e; }3 B0 o1 I9 c
弄潮儿向涛头立,风起正是扬帆时。
2 I# V! f* j- ^$ b- h) O ; g9 ?$ g7 g0 i0 M5 m( R: g% f6 r
好风凭借力,扬帆正当时。
* } _8 S6 w$ U 8 ~( Z+ `2 L4 Y' C; s/ l6 d
审视当下,人间正道是沧桑。展望未来,长风破浪会有时!
! d+ ?" ?+ b$ N, }- I3 Q, C! S1 s 9 o- ~9 I. k" R2 r9 |* {
乘长风破万里浪,凌青云啸九天歌。
5 i8 t# S0 q* j# Y4 `8 e7 I8 [- I& }9 J) m5 O
四、最奋进
, |+ q) M* {& {9 s 6 P: D1 o3 d, ]( _
百舸争流千帆竞,攻坚克难奋者先。
4 m% u: A5 d6 ]; w8 C% j. J, }$ b8 Q
纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟。
' o; z' d4 q% D % A* J' L* K1 u" i9 p `, @
百舸争流千帆竞,借海扬帆奋者先。
Q* a: J& ?: S4 A s( R; i " b' l7 e" G% X* E: D
旧岁已展千重锦,新年更进百尺杆。
9 }. M1 E x$ @' ^' I$ l! V8 s 1 d8 w% v1 ~4 j+ B
百尺竿头思更进,策马扬鞭自奋蹄。
# ]/ g; s2 D" a% B" Y/ N : @6 I$ D, k2 \/ I2 B! `
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
- {5 _' c9 ]: `, Y* j& { 2 f4 Z8 I$ P8 D) q z4 u8 \' _
老牛亦解韶光贵,不待扬鞭自奋蹄。
]% Z* r$ U6 l0 `( Y8 U4 T. H3 [: i; o
栉风沐雨见肝胆,砥砾奋进续华章。
: H5 T3 o* v/ _0 J! P ( ~, \- }% |4 B0 k
光辉荣耀既往事,策马扬鞭奔前程。
$ Y, m; V' Y1 [( r- H - C8 |% W% T4 {: H# ]* F% B+ W
铁肩担重任,丹心谱华章。
; s& N' T" E0 g4 @ % s& C1 }+ L& N% H |$ x' F
天若有情天亦老,人间正道是沧桑。
3 E1 P0 x0 \- F0 z) W8 R0 c0 y6 `+ t; i- x% g& {* H
雄关漫道,任重道远,奋战正酣,踌躇满怀。
" p9 g2 ~& C `1 d 6 N, P! H' p2 A3 d
**儿女多雄志,敢乘长风逐浪高。(**代指某单位或者某企业)
" U9 G' [7 ^; { X" W+ x$ u, b ' @2 x: e. f& w% Y1 }3 N
一万年太久,只争朝夕。
# E. C( r" p- k; P' {+ p% R - \1 ]% D# U2 r. ]1 |5 \
五、最艰辛
: p* H5 p! t0 W0 r: a/ l ' T* B& o4 r; j3 z
筚路蓝缕,以启山林。
& t0 v% @% f4 r9 o7 p, Z* }) E( C9 L8 c& B3 L
行百里者半九十。
. v9 r. F, C$ F7 O0 r! j # T' @0 {6 u! O8 F& m# J. h& N/ G3 x
看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。
2 V8 `3 a( ~! x& A ?& D3 F& l' n: V- g7 [$ [' w
红军不怕远征难,万水千山只等闲。
, U9 a$ P/ w- V( ?" ~/ z + z* b& \' f: ^/ [
东方欲晓,莫道君行早。
4 y7 q; R* x: z+ J . p- X4 L/ k5 y, Q2 f( t2 s. m7 L' k
事非经过不知难,得之点滴却艰辛。
1 }. p' i. E8 r5 A9 S # M5 Z# \* W( w9 P; B. @4 Y
六、用法示例
% S( i% b+ z) ]6 n 4 i) F7 v, W b4 o. k1 j' b5 k
1.潮平两岸阔,风正一帆悬。面对新的形势和挑战,在XX的正确领导下,XX将拿出一张蓝图绘到底的精神,以久久为功的耐力与发展创新的改革劲头,用发展的办法走好新路,一步一个脚印地朝着既定目标前进,开启加快转型、绿色发展、跨越提升之路的新征程!
d; X( F5 V% O& `" }* V $ e- Y$ V* ]1 N0 ^# G; n7 r
2.撸起袖子加油干,不忘初心向前走!面对新的形势和挑战,在XX的正确领导下,XX将拿出一张蓝图绘到底的精神,以久久为功的耐力与发展创新的改革劲头,用发展的办法走好新路,一步一个脚印地朝着既定目标前进,开启加快转型、绿色发展、跨越提升之路的新征程!
& t& @6 O+ {7 r7 P. _3 v! v2 O2 w 4 a- S1 J [8 N3 X
3.装点此关山,今朝更好看。面对新的形势和挑战,在XX的正确领导下,XX将拿出一张蓝图绘到底的精神,以久久为功的耐力与发展创新的改革劲头,用发展的办法走好新路,一步一个脚印地朝着既定目标前进,开启加快转型、绿色发展、跨越提升之路的新征程!
. X+ @" a( p; k& Q+ h " p; ]6 [, u! Z l" \
4.百舸争流千帆竞,借海扬帆奋者先。面对新的形势和挑战,在XX的正确领导下,XX将拿出一张蓝图绘到底的精神,以久久为功的耐力与发展创新的改革劲头,用发展的办法走好新路,一步一个脚印地朝着既定目标前进,开启加快转型、绿色发展、跨越提升之路的新征程!
# H/ c" P% w5 t % `- O: Z1 q% ?. Q0 |. [7 y" o
5.风劲帆满海天阔,俯指波涛更从容。面对新的形势和挑战,在XX的正确领导下,XX将拿出一张蓝图绘到底的精神,以久久为功的耐力与发展创新的改革劲头,用发展的办法走好新路,一步一个脚印地朝着既定目标前进,开启加快转型、绿色发展、跨越提升之路的新征程!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
老秘网VIP客服
文稿演播室咨询
公文写作培训班
文稿评改演播室
公文写作讲习所
遴选考试预科班
遴选考试预科班
老秘微信公众号

QQ|小黑屋|手机版|老秘网 责任编辑:释然 ( 闽ICP备09003644号  

GMT+8, 2018-11-14 11:37 , Processed in 0.060418 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表